Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulic Przyszkole 12, Pabianicka 59A i 59B oraz Cieszkowskiego Park Sielanka, dochodzi do spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu
i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowania zdarzeń wiązanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego, kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulic Przyszkole 12, Pabianicka 59A i 59B oraz Cieszkowskiego Park Sielanka, i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia, przez cały okres realizacji planu.

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze zjawiskiem dotyczącym spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu
i porządki publicznego, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i toku postępowania w przypadku kierowania zgłoszeń, w trakcie spotkań w Radzie Osiedla Rokicie, w trakcje obchodu rejonu służbowego dzielnicowy będzie reagował na popełniane wykroczenia poprzez wyciągania konsekwencji prawnych.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska w Łodzi,

Rada Osiedla Rokicie,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ulicy Czackiego oraz w pobliskim sąsiedztwie najczęściej dochodzi do przestępstw i wykroczeń o charakterze kradzieży

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

ograniczenie ilości występowania zdarzeń dot. kradzieży

Proponowane działania:

W trakcie spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych z kradzieżami mienia jak również o sposobach unikania tego typu zagrożeń.

Podczas obchodu rejonu kontrolowanie miejsc zagrożonych, tj ulica Czackiego poprzez kontrole klatek schodowych oraz parkingów przyblokowych, reagowanie na wszelkie przestępstwa i wykroczenia w podanym rejonie w przypadku ujawnienia sprawców na gorącym uczynku będą wyciągane konsekwencje prawne.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

a) Straż Miejska w Łodzi

b) Rada Osiedla Piastów Kurak

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Łódź rejon skrzyżowania ulic Zakopiańska/Strycharska parkowanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do:31.01.2018r.

Ograniczenie a w przyszłości wyeliminowanie ilości wykroczeń w ruchu drogowym we wskazanym miejscu.

Proponowane działania:

Edukowanie społeczności lokalnej z przepisów ruchu drogowego, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i właściwego toku postępowania w przypadku zgłoszenia wykroczenia podczas spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A, Spółdzielni Mieszkaniowej Towarzystwo LOKATOR oraz w szkole językowej,

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych, podejmowanie interwencji w momencie ujawnienia powyższych wykroczeń i wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób naruszających zakaz parkowania.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska w Łodzi,

Rada Osiedla Piastów Kurak,

Dyrekcja szkoły językowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Towarzystwo LOKATOR.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Tuszyńska na odcinku od ulicy Dachowej do ulicy Rentownej parkowanie pojazdów mechanicznych w niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do:31.01.2018r.

Ograniczenie ilości a w przyszłości wyeliminowanie wkroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ulicy Tuszyńskiej.

Proponowane działania:

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych parkowaniem pojazdów niezgodnie z przepisami ruchu drogowego podczas spotkań w Radzie Osiedla Chojny Łódź ul. Rzgowska 151.

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulica Tuszyńska i egzekwowanie ustanowionego prawa w zakresie Przepisów Ruchu Drogowego.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

- Straż Miejska,

- Rada Osiedla Chojny,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź Chojny

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie skrzyżowania ulic Paderewskiego i Astronautów, dochodzi do parkowania pojazdów mechanicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz niszczenia zieleni.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowania zdarzeń związanych z występowaniem utrudnień w ruchu drogowym oraz niszczenia zieleni przez zaparkowane pojazdy.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego, kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulic Paderewskiego i Astronautów i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia, przez cały okres realizacji planu.

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze zjawiskiem dotyczącym naruszania przepisów kodeksu wykroczeń oraz Ustawy
o ruchu drogowym w zakresie parkowania pojazdów, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i toku postępowania w przypadku kierowania zgłoszeń, w trakcie spotkań w Radzie Osiedla Piastów-Kurak, w trakcje obchodu rejonu służbowego, przez cały okres realizacji planu.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca, ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Piastów-Kurak,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Ciołkowskiego 3 i 2a spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania oraz zaśmiecanie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Ograniczenie ilości a w przyszłości wyeliminowanie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku jak również zaśmiecania.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. terenu przyległego do ulicy Ciołkowskiego 3 i 2a wraz z terenem przyległym oraz działania represyjne na sprawcach wykroczeń z wymienionych wyżej kategorii uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych podczas przeprowadzanych odpraw dla sił własnych i przydzielonych. W trakcie obchodu wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających wykroczenia wskazane w planie.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

przedstawiciele administracji oraz wspólnot mieszkaniowych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Paderewskiego 88a oraz pobliskie sąsiedztwo ulicy Kosmonautów 4 spożywanie alkoholu oraz wybrykami chuligańskie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Ograniczenie ilości a w przyszłości wyeliminowanie wkroczeń związanych ze spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz wybryków chuligańskich.


Proponowane działania:

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych oraz wybryków chuligańskich jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i właściwego toku postępowania w przypadku zgłoszenia wykroczenia podczas spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A.

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych, tj. ulica Paderewskiego 88a oraz Kosmonautów 4 celem wdrożenia działań represyjnych wobec sprawców powyższych wykroczeń. Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Piastów Kurak.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 8

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Nielegalne składowanie odpadów komunalnych przy ulicy Kanclerskiej, Pustynnej i Lazurowej

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie ilości wkroczeń związanych z nielegalnym składowaniem odpadów komunalnych.

proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulica Kanclerska, Pustynna, Lazurowa oraz ulic przyległych, bezwzględne reagowanie na przedmiotowe wykroczenie. Podanie do zadań policjantom pełniącym służbę zadań dotyczących wzmożonych kontroli wskazanego miejsca

informacje o podmiotach współpracujących:

Rada Osiedla Rokicie, funkcjonariusze Straży Miejskiej Łódź-Górna.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 9

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol przy ulicy Prądzyńskiego 34

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

ograniczenie ilości wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku.

proponowane działania:

Cykliczne spotkania z właścicielem oraz pracownikami przyległego sklepu celem przekazania informacji pomocnych do realizacji wskazanego planu. W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie wskazanego miejsca i prowadzenie działań represyjnych na sprawców wykroczeń. Podanie do zadań policjantom pełniącym służbę zadań dotyczących wzmożonych kontroli wskazanego miejsca

informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego poprzez dewastacje mienia i spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem w Łodzi przy ul. Blokowej 10, 12

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie negatywnych zachowań osób przebywających na ul. Blokowej, którzy naruszają ład i porządek publiczny, spożywających alkohol w miejscach publicznych.

Proponowane działania:

a) bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w trakcie obchodu rejonu służbowego przez cały okres realizacji planu.

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Ruda

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W Łodzi przy ul. Przewodnia 12,13,15 oraz na skrzyżowaniu przy ul. Przewodnia/Starorudzka dochodzi do aktów wandalizmu, używania środków odurzających, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem grupowania się małoletnich oraz powstawania dzikich wysypisk śmieci,

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie negatywnych zachowań osób przebywających na ul. Przewodnia 12,13,15 naruszających ład i porządek publiczny spożywających alkohol w miejscach publicznych, akty wandalizmu, używanie środków odurzających, grupowanie się małoletnich.

Proponowane działania:

a) bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego akty wandalizmu, używanie środków odurzających, grupowanie się małoletnich w trakcie obchodu rejonu służbowego przez cały okres realizacji planu.

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Rada Osiedla Ruda, funkcjonariusze Straży Miejskiej Łódź-Górna.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

kradzieże sklepowe do których dochodzi w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 42.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie kradzieży

Proponowane działania:

a) Nawiązanie współpracy z kierownikiem sklepu w Łodzi przy ul Starorudzkiej 42, uzgodnienie w zakresie współpracy dot. ograniczenia kradzieży mienia ze sklepu.

b) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla funkcjonariuszy policji

Informacje o podmiotach współpracujących:

Kierownik i pracownicy sklepu ( głównie pracownik ochrony )

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Samowolne oddalenia osób z terenu 3 Domu Opieki Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie zjawiska zaginięć z terenu 3 Domu Opieki Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z Dyrekcją Domu Opieki Społecznej

b) nawiązanie współpracy z personelem 3 Domu Opieki Społecznej

c) organizowanie spotkań w przedmiocie rozmów profilaktycznych z podopiecznymi 3 Domu Opieki Społecznej

Informacje o podmiotach współpracujących:

Dyrekcją Domu Opieki Społecznej

personel 3 Domu Opieki Społecznej

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zagnięć proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Włamania i kradzieże na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74/76. Pod nieobecność właścicieli altanek osoby postronne dokonują włamań do altanek i kradzieży mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie włamań i kradzieży oraz dewastacji mienia na terenie ogrodów działkowych

Proponowane działania:

a) kontrola terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w trakcie pełnienia służby.

b) w porze nocnej dokonywanie legitymowania osób będących w pobliżu Rodzinnych Ogrodów Działkowych a które w sposób logiczny nie potrafią wytłumaczyć swojej obecności na terenie przyległym do ROD. Dokonywanie kontroli osobistych, bagażu, lustracji bagażników w/w osób pod kątem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.

c) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

d) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, zadania dla sił przydzielonych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Włamania i kradzieże na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74/76. Pod nieobecność właścicieli altanek osoby postronne dokonują włamań do altanek i kradzieży mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie włamań i kradzieży oraz dewastacji mienia na terenie ogrodów działkowych

Proponowane działania:

a) kontrola terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w trakcie pełnienia służby.

b) w porze nocnej dokonywanie legitymowania osób będących w pobliżu Rodzinnych Ogrodów Działkowych a które w sposób logiczny nie potrafią wytłumaczyć swojej obecności na terenie przyległym do ROD. Dokonywanie kontroli osobistych, bagażu, lustracji bagażników w/w osób pod kątem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.

c) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

d) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, zadania dla sił przydzielonych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w okolicy pawilonów handlowych przy ulicy Serdecznej 2

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:

Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę na tym obszarze pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego

Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicow w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu

Spotkanie z mieszkańcami celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia

Informacje o podmiotach współpracujących:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny Łódź ul. Chóralna 4

Straż Miejska.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w okolicy posesji przy ulicy Wdzięcznej 9

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:

a) Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę na tym obszarze pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym;

b) Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

c) Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój dzielnicowy w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

d) Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu

e) Spotkanie z mieszkańcami celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia

Informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Teren Parku Wiejskiego przy skrzyżowaniu ulic Kolumny/Brójecka w Łodzi w obrębie Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi. Osoby przebywające na terenie Parku spożywają alkohol i zaśmiecają teren parku na II i III zmianie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie negatywnego zachowania osób przebywających na terenie Parku Wiejskiego, które swoim zachowaniem naruszają ład i porządek publiczny,

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Wiskitno w zakresie informowania służb odpowiedzialnych za ład porządek publiczny.

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

c) uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

a) Rada Osiedla Wiskitno w zakresie informowania służb odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny.

b) Podjęcie współpracy z kierownictwem utrzymania terenu zieleni Miejskiej w Łodzi w celu wyeliminowania występującego zjawiska patologicznego.

c) Straż Miejska.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.