Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulic Przyszkole 12, Pabianicka 59A i 59B oraz Cieszkowskiego Park Sielanka - spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem i związanych z tym zakłóceń ładu
i porządki publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowania zdarzeń wiązanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego, kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulic Przyszkole 12, Pabianicka 59A i 59B oraz Cieszkowskiego Park Sielanka, i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia.

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze zjawiskiem dotyczącym spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładui porządki publicznego, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i toku postępowania w przypadku kierowania zgłoszeń, w trakcie spotkań w Radzie O siedla Rokicie, w trakcje obchodu rejonu służbowego dzielnicowy będzie reagował na popełniane wykroczenia poprzez wyciągania konsekwencji prawnych.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska w Łodzi,

Rada Osiedla Rokicie,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W okolicy ulicy Pabianickiej 28 dochodzi do zjawiska handlu środkami psychoaktywnymi tzw. dopalaczami. W pobliskim sąsiedztwie osoby zażywające środki psychoaktywne dopuszczają się wykroczeń głównie w postaci zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia, a w ostateczności do wyeliminowania zjawiska handlu środkami psychoaktywnymi. Następnie znaczne ograniczenie ilości wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz  uciążliwychspołecznie.

Proponowane działania:

W Radzie Osiedla Nowe Rokicie Łódź ul. Cieszkowskiego 7  informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy jak również informowanie społeczności w trakcie obchodu rejonu służbowego przez cały okres realizacji planu.  W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie ul. Pabianickiej 28 oraz terenu przyległego, bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

a) Straż Miejska w Łodzi

b) Rada Osiedla Nowe Rokicie

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Łódź rejon skrzyżowania ulic Zakopiańska/Strycharska parkowanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz naruszanie zakazu skrętu w prawo Łódź ul. Niemcewicza 24.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do: 31.07.2018r.

Ograniczenie a w przyszłości wyeliminowanie ilości wykroczeń w ruchu drogowym we wskazanym miejscu.

Proponowane działania:

Edukowanie społeczności lokalnej z przepisów ruchu drogowego, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i właściwego toku postępowania w przypadku zgłoszenia wykroczenia podczas spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A, Spółdzielni Mieszkaniowej Towarzystwo LOKATOR oraz w szkole językowej,

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych, podejmowanie interwencji w momencie ujawnienia powyższych wykroczeń i wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób naruszających zakaz parkowania.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska w Łodzi,

Rada Osiedla Piastów Kurak,

Dyrekcja szkoły językowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Towarzystwo LOKATOR.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W okolicach ulicy Rzgowskiej 169/171 dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniem ładu i porządku publicznego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018r. do:31.07.2018r.

znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wykroczeń związanych  z zakłóceniem ładu i porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem

Proponowane działania:

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniem ładu i porządku publicznego podczas spotkań w Radzie Osiedla Chojny. W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych przy ulicy Rzgowska 169 i egzekwowanie ustanowionego prawa.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

- Straż Miejska,

- Rada Osiedla Chojny,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź Chojny

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulicy Paderewskiego 31B, dochodzi do zjawiska handlu środkami psychoaktywnymi tzw. dopalaczami. Na terenie przyległym do w/w posesji tj. w rejonie ulic. Paderewskiego/Jarosławska/Rymanowska/Modrzewskiego/Karpacka, dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego, których dopuszczają się osoby zażywające środki psychoaktywne.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowania zdarzeń związanych z występowaniem zjawiska handlu i zażywania środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy a także związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego, kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulic Paderewskiego, Jarosławska, Rymanowska, Karpacka i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia, przez cały okres realizacji planu. W trakcie spotkań w Radzie Osiedla Piastów-Kurak, informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu i zażywania środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Piastów-Kurak,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Ciołkowskiego 3 i 2a spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania oraz zaśmiecanie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018

Ograniczenie ilości a w przyszłości wyeliminowanie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku jak również zaśmiecania.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. terenu przyległego do ulicy Ciołkowskiego 3 i 2a wraz z terenem przyległym oraz działania represyjne na sprawcach wykroczeń z wymienionych wyżej kategorii uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych podczas przeprowadzanych odpraw dla sił własnych i przydzielonych. W trakcie obchodu wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających wykroczenia wskazane w planie.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

przedstawiciele administracji oraz wspólnot mieszkaniowych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

ulica Bartoszewskiego/Zaolziańska odcinek trasy Łódź-Górna najczęściej dochodzi do wykroczeń związanych z wybrykami chuligańskimi oraz dewastacją mienia

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018

ograniczenie ilości wkroczeń związanych z wybrykami chuligańskimi oraz uszkodzeniem mienia.


Proponowane działania:

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu wykroczeń związanych z wybrykami chuligańskimi jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i właściwego toku postępowania w przypadku zgłoszenia wykroczenia podczas spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A.

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności ulica Bartoszewskiego/Zaolziańska celem wdrożenia działań represyjnych wobec sprawców powyższych wykroczeń. Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Piastów Kurak.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 8

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Skrzyżowania ulic Św. Franciszka z Asyżu/ Dobrzyńska dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscuobjtym zakazem i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz ciszy nocnej.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie ilości wkroczeń związanych z zakłóceniami ładu i porządku publicznego jak również spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsca zagrożonego tj. skrzyżowania ulic Św. Franciszka z Asyżu/Dobrzyńska oraz ulic przyległych, bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia.

W trakcie spotkań w Radzie Osiedla Rokicie Łódź ul. Cieszkowskiego 7 informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i toku postępowania w  przypadku zgłoszenia wykroczenia.

informacje o podmiotach współpracujących:

Rada Osiedla Rokicie, funkcjonariusze Straży Miejskiej Łódź-Górna.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 9

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Ujście 4 -naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018

ograniczenie ilości wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku.

proponowane działania:

Cykliczne spotkania z właścicielem oraz pracownikami przyległego sklepu celem przekazania informacji pomocnych do realizacji wskazanego planu. W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie wskazanego miejsca i prowadzenie działań represyjnych na sprawców wykroczeń. Podanie do zadań policjantom pełniącym służbę zadań dotyczących wzmożonych kontroli wskazanego miejsca

informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego poprzez dewastacje mienia i spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem w Łodzi przy ul. Blokowej 10, 12

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie negatywnych zachowań osób przebywających na ul. Blokowej, którzy naruszają ład i porządek publiczny, spożywających alkohol w miejscach publicznych.

Proponowane działania:

a) bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w trakcie obchodu rejonu służbowego przez cały okres realizacji planu.

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Ruda

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W Łodzi przy ul. Przewodnia 12,13,15 oraz na skrzyżowaniu przy ul. Przewodnia/Starorudzka dochodzi do aktów wandalizmu, używania środków odurzających, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem grupowania się małoletnich oraz powstawania dzikich wysypisk śmieci,

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie negatywnych zachowań osób przebywających na ul. Przewodnia 12,13,15 naruszających ład i porządek publiczny spożywających alkohol w miejscach publicznych, akty wandalizmu, używanie środków odurzających, grupowanie się małoletnich.

Proponowane działania:

a) bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego akty wandalizmu, używanie środków odurzających, grupowanie się małoletnich w trakcie obchodu rejonu służbowego przez cały okres realizacji planu.

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

c) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Rada Osiedla Ruda, funkcjonariusze Straży Miejskiej Łódź-Górna.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

kradzieże sklepowe do których dochodzi w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 42.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie kradzieży

Proponowane działania:

a) Nawiązanie współpracy z kierownikiem sklepu w Łodzi przy ul Starorudzkiej 42, uzgodnienie w zakresie współpracy dot. ograniczenia kradzieży mienia ze sklepu.

b) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla funkcjonariuszy policji

Informacje o podmiotach współpracujących:

Kierownik i pracownicy sklepu ( głównie pracownik ochrony )

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Samowolne oddalenia osób z terenu 3 Domu Opieki Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie zjawiska zaginięć z terenu 3 Domu Opieki Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z Dyrekcją Domu Opieki Społecznej

b) nawiązanie współpracy z personelem 3 Domu Opieki Społecznej

c) organizowanie spotkań w przedmiocie rozmów profilaktycznych z podopiecznymi 3 Domu Opieki Społecznej

Informacje o podmiotach współpracujących:

Dyrekcją Domu Opieki Społecznej

personel 3 Domu Opieki Społecznej

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zagnięć proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Włamania i kradzieże na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74/76. Pod nieobecność właścicieli altanek osoby postronne dokonują włamań do altanek i kradzieży mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie włamań i kradzieży oraz dewastacji mienia na terenie ogrodów działkowych

Proponowane działania:

a) kontrola terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w trakcie pełnienia służby.

b) w porze nocnej dokonywanie legitymowania osób będących w pobliżu Rodzinnych Ogrodów Działkowych a które w sposób logiczny nie potrafią wytłumaczyć swojej obecności na terenie przyległym do ROD. Dokonywanie kontroli osobistych, bagażu, lustracji bagażników w/w osób pod kątem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.

c) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

d) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, zadania dla sił przydzielonych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Włamania i kradzieże na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74/76. Pod nieobecność właścicieli altanek osoby postronne dokonują włamań do altanek i kradzieży mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie włamań i kradzieży oraz dewastacji mienia na terenie ogrodów działkowych

Proponowane działania:

a) kontrola terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w trakcie pełnienia służby.

b) w porze nocnej dokonywanie legitymowania osób będących w pobliżu Rodzinnych Ogrodów Działkowych a które w sposób logiczny nie potrafią wytłumaczyć swojej obecności na terenie przyległym do ROD. Dokonywanie kontroli osobistych, bagażu, lustracji bagażników w/w osób pod kątem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.

c) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

d) uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, zadania dla sił przydzielonych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w okolicy pawilonów handlowych przy ulicy Serdecznej 2

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:

Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę na tym obszarze pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego

Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój Dzielnicow w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu

Spotkanie z mieszkańcami celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia

Informacje o podmiotach współpracujących:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny Łódź ul. Chóralna 4

Straż Miejska.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w okolicy posesji przy ulicy Wdzięcznej 9

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Proponowane działania:

a) Podanie do zadań doraźnych policjantom pełniącym służbę na tym obszarze pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym;

b) Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

c) Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb Mobilnego Punktu Konsultacyjnego-Twój dzielnicowy w trakcie całego okresu realizacji działania planu priorytetowego.

d) Skierowanie pisma do Straży Miejskiej informującego o zagrożeniu

e) Spotkanie z mieszkańcami celem poinformowania o występującym zagrożeniu i reagowaniu w przypadku jego wystąpienia

Informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Teren Parku Wiejskiego przy skrzyżowaniu ulic Kolumny/Brójecka w Łodzi w obrębie Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi. Osoby przebywające na terenie Parku spożywają alkohol i zaśmiecają teren parku na II i III zmianie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 do 31.07.2018r.

Wyeliminowanie negatywnego zachowania osób przebywających na terenie Parku Wiejskiego, które swoim zachowaniem naruszają ład i porządek publiczny,

Proponowane działania:

a) nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Wiskitno w zakresie informowania służb odpowiedzialnych za ład porządek publiczny.

b) skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do Straży Miejskiej

c) uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych

Informacje o podmiotach współpracujących:

a) Rada Osiedla Wiskitno w zakresie informowania służb odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny.

b) Podjęcie współpracy z kierownictwem utrzymania terenu zieleni Miejskiej w Łodzi w celu wyeliminowania występującego zjawiska patologicznego.

c) Straż Miejska.

Ważne informacje dla mieszkańców:

W przypadku zauważenia osób dokonujących wskazanych w planie czynów proszę o kontakt z terenowym dzielnicowym lub Dyżurnym VII Komisariatu Policji KMP w Łodzi.