Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie ulic Przyszkole 12, Pabianicka 59A i 59B oraz Cieszkowskiego Park Sielanka, dochodzi do spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu
i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowania zdarzeń wiązanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego, kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulic Przyszkole 12, Pabianicka 59A i 59B oraz Cieszkowskiego Park Sielanka, i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia, przez cały okres realizacji planu.

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze zjawiskiem dotyczącym spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu
i porządki publicznego, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i toku postępowania w przypadku kierowania zgłoszeń, w trakcie spotkań w Radzie Osiedla Rokicie, w trakcje obchodu rejonu służbowego dzielnicowy będzie reagował na popełniane wykroczenia poprzez wyciągania konsekwencji prawnych.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska w Łodzi,

Rada Osiedla Rokicie,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Na ulicy Czackiego oraz w pobliskim sąsiedztwie najczęściej dochodzi do przestępstw i wykroczeń o charakterze kradzieży

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

ograniczenie ilości występowania zdarzeń dot. kradzieży

Proponowane działania:

W trakcie spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych z kradzieżami mienia jak również o sposobach unikania tego typu zagrożeń.

Podczas obchodu rejonu kontrolowanie miejsc zagrożonych, tj ulica Czackiego poprzez kontrole klatek schodowych oraz parkingów przyblokowych, reagowanie na wszelkie przestępstwa i wykroczenia w podanym rejonie w przypadku ujawnienia sprawców na gorącym uczynku będą wyciągane konsekwencje prawne.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

a) Straż Miejska w Łodzi

b) Rada Osiedla Piastów Kurak

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Łódź rejon skrzyżowania ulic Zakopiańska/Strycharska parkowanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do:31.01.2018r.

Ograniczenie a w przyszłości wyeliminowanie ilości wykroczeń w ruchu drogowym we wskazanym miejscu.

Proponowane działania:

Edukowanie społeczności lokalnej z przepisów ruchu drogowego, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i właściwego toku postępowania w przypadku zgłoszenia wykroczenia podczas spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A, Spółdzielni Mieszkaniowej Towarzystwo LOKATOR oraz w szkole językowej,

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych, podejmowanie interwencji w momencie ujawnienia powyższych wykroczeń i wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób naruszających zakaz parkowania.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska w Łodzi,

Rada Osiedla Piastów Kurak,

Dyrekcja szkoły językowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Towarzystwo LOKATOR.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Tuszyńska na odcinku od ulicy Dachowej do ulicy Rentownej parkowanie pojazdów mechanicznych w niezgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017r. do:31.01.2018r.

Ograniczenie ilości a w przyszłości wyeliminowanie wkroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ulicy Tuszyńskiej.

Proponowane działania:

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych parkowaniem pojazdów niezgodnie z przepisami ruchu drogowego podczas spotkań w Radzie Osiedla Chojny Łódź ul. Rzgowska 151.

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulica Tuszyńska i egzekwowanie ustanowionego prawa w zakresie Przepisów Ruchu Drogowego.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

- Straż Miejska,

- Rada Osiedla Chojny,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź Chojny

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

W rejonie skrzyżowania ulic Paderewskiego i Astronautów, dochodzi do parkowania pojazdów mechanicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz niszczenia zieleni.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowania zdarzeń związanych z występowaniem utrudnień w ruchu drogowym oraz niszczenia zieleni przez zaparkowane pojazdy.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego, kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulic Paderewskiego i Astronautów i bezwzględne reagowanie na przedmiotowe zagrożenia, przez cały okres realizacji planu.

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze zjawiskiem dotyczącym naruszania przepisów kodeksu wykroczeń oraz Ustawy
o ruchu drogowym w zakresie parkowania pojazdów, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i toku postępowania w przypadku kierowania zgłoszeń, w trakcie spotkań w Radzie Osiedla Piastów-Kurak, w trakcje obchodu rejonu służbowego, przez cały okres realizacji planu.

Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca, ze szczególną uwagą na naruszenia prawa w ruchu drogowym.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Piastów-Kurak,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Ciołkowskiego 3 i 2a spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania oraz zaśmiecanie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Ograniczenie ilości a w przyszłości wyeliminowanie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku jak również zaśmiecania.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. terenu przyległego do ulicy Ciołkowskiego 3 i 2a wraz z terenem przyległym oraz działania represyjne na sprawcach wykroczeń z wymienionych wyżej kategorii uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych podczas przeprowadzanych odpraw dla sił własnych i przydzielonych. W trakcie obchodu wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających wykroczenia wskazane w planie.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

przedstawiciele administracji oraz wspólnot mieszkaniowych.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu:

Ulica Paderewskiego 88a oraz pobliskie sąsiedztwo ulicy Kosmonautów 4 spożywanie alkoholu oraz wybrykami chuligańskie

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

Ograniczenie ilości a w przyszłości wyeliminowanie wkroczeń związanych ze spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz wybryków chuligańskich.


Proponowane działania:

Informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych oraz wybryków chuligańskich jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i właściwego toku postępowania w przypadku zgłoszenia wykroczenia podczas spotkań w Radzie Osiedla Piastów Kurak Łódź ul. Ciołkowskiego 11A.

W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych, tj. ulica Paderewskiego 88a oraz Kosmonautów 4 celem wdrożenia działań represyjnych wobec sprawców powyższych wykroczeń. Bieżące zadaniowanie funkcjonariuszy policji pod kątem doraźnych kontroli wskazanego miejsca.

Realizacja współpracy i wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Piastów Kurak.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 8

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Nielegalne składowanie odpadów komunalnych przy ulicy Kanclerskiej, Pustynnej i Lazurowej

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie ilości wkroczeń związanych z nielegalnym składowaniem odpadów komunalnych.

proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj. ulica Kanclerska, Pustynna, Lazurowa oraz ulic przyległych, bezwzględne reagowanie na przedmiotowe wykroczenie. Podanie do zadań policjantom pełniącym służbę zadań dotyczących wzmożonych kontroli wskazanego miejsca

informacje o podmiotach współpracujących:

Rada Osiedla Rokicie, funkcjonariusze Straży Miejskiej Łódź-Górna.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr. 9

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol przy ulicy Prądzyńskiego 34

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018

ograniczenie ilości wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz związanych z tym zakłóceniami ładu i porządku.

proponowane działania:

Cykliczne spotkania z właścicielem oraz pracownikami przyległego sklepu celem przekazania informacji pomocnych do realizacji wskazanego planu. W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie wskazanego miejsca i prowadzenie działań represyjnych na sprawców wykroczeń. Podanie do zadań policjantom pełniącym służbę zadań dotyczących wzmożonych kontroli wskazanego miejsca

informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 10

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w parku przyległym do Stawu Stefańskiego

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

proponowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w trakcie obchodu Podanie do zadań policjantom pełniącym służbę zadań dotyczących wzmożonych kontroli wskazanego miejsca

informacje o podmiotach współpracujących:

Straż Miejska,

Rada Osiedla Ruda

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 11

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol przy ul. Pabianickiej 128 oraz skrzyżowania ul. Pabianickiej/Łukowa.

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

proponowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia w tym spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w trakcie obchodu rejonu służbowego. Podanie odpowiednich zadań policjantom pełniącym służbę w rejonie

informacje o podmiotach współpracujących:

Rada Osiedla Ruda, funkcjonariusze Straży Miejskiej Łódź-Górna.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 12

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Kradzież drzewa z lasu oraz niszczenie zieleni na terenie Lasu Popioły

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie kradzieży drzewa z lasu oraz czynów polegających na niszczeniu zieleni na terenie Lasu Popioły

proponowane działania:

Nawiązanie współpracy z Leśnictwem Miejskim w Łodzi w celu przeprowadzania wspólnych kontroli terenów zielonych. Reagowanie na popełniane wykorczenia i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających czyny wskazane w planie.

informacje o podmiotach współpracujących:

Leśnictwo Miejskie, funkcjonariusze Straży Miejskiej Łódź-Górna.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 13

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Kradzieże elementów miedzianych na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie zjawiska kradzieży na terenie należącym do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

proponowane działania:

nawiązanie współpracy z Dyrekcją Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

nawiązanie współpracy z pracownikami firmy ochroniarskiej

w trakcie obchodu rejonu legitymowanie osób, dokonywanie kontroli osobistych, kontroli bagażu pod kątem rzeczy mogących pochodzić z przestępstwa lub służących do ich popełnienia i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających czyny wskazane w planie.

Przekazanie odpowiednich zadań innym patrolom pełniącym służbę w rejonie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

informacje o podmiotach współpracujących:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 14

 

opis zdiagnozowanego problemu:

kradzieże w sklepie Lidl Łódź ul. Paradna 41,

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie lub wyeliminowanie kradzieży w sklepie Łódź ul. Paradna 41

proponowane działania:

nawiązanie współpracy z kierownikiem sklepu Łódź ul. Paradna 41, wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających powyższe czyny

informacje o podmiotach współpracujących:

Kierownik i pracownicy placówki handlowej, informowanie Policji o tego typu zdarzeniach ,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 15

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol do obiektu handlowego Łódź ul. Łazowskiego 42

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie negatywnych zachowań osób naruszających ład i porządek publiczny oraz spożywających alkohol

proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób spożywających alkohol oraz naruszające ład i porządek publiczny. Podanie odpowiednich zadań policjantom pełniącym służbę w rejonie ul. Łazowskiego 42

informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, kierownik placówki handlowej,

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 16

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Nieprawidłowe parkowanie w Łodzi przy ulicy Codziennej 3 w miejscu objętym zakazem parkowania oznaczonym znakiem B 36

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie popełnianych wykroczeń dotyczących nieprawidłowego parkowania.

proponowane działania:

dokonywanie w trakcie obchodu rejonu kontroli parkingów przyblokowych przy ul. Codziennej 3 pod kątem nieprawidłowego parkowania

wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających czyny wskazane w planie.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla celem przekazania informacji o konsekwencjach wynikających z popełnianych wykroczeniach w ruchu drogowym przez mieszkańców

informacje o podmiotach współpracujących:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny Łódź ul. Chóralna 4

Straż Miejska.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 17

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w pobliżu parkingu samochodowego przyległego ulicy Wdzięcznej 4

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

proponowane działania:

Podanie do zadań policjantom pełniącym służbę zadań dotyczących wzmożonych kontroli wskazanego miejsca

Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w trakcie obchodu rejonu służbowego

Wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających czyny wskazane w planie.

Kontrola i obserwacja wskazanego terenu w ramach służb y Mobilnego Punktu Konsultacyjnego „Twój Dzielnicowy”

informacje o podmiotach współpracujących:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr. 18

 

opis zdiagnozowanego problemu:

Naruszenia ładu i porządku publicznego poprzez osoby spożywające alkohol w pobliżu parkingu samochodowego przyległego do sklepu w Łódzi przy ul. Tomaszowskiej 178 a

zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018r.

Wyeliminowanie negatywnych zachowań osób przebywających na terenie parkingu przyległego do obiektu handlowego, które swoim zachowaniem naruszają ład i porządek publiczny

proponowane działania:

Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Informacje o podmiotach współpracujących:

Rada Osiedla Wiskitno, kierownictwo obiektu handlowego

Ważne informacje dla mieszkańców:

Dzielnicowy pragnie zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy tez mailowo lub  telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak tez na platformie Krajowej Mapy Zagrozeń Bezpieczeństwa