Aktualności

Jesteś właścicielem zwierzęcia? Jesteś za nie odpowiedzialny!

Pies, najlepszy przyjaciel, dla innych może być zagrożeniem. Nie wszyscy właściciele czworonogów zdają się o tym pamiętać. Do łódzkiej policji i straży miejskiej systematycznie wpływają prośby zdenerwowanych łodzian o pilną interwencję wobec wyprowadzających swych pupili na spacer bez smyczy lub wypuszczających ich bez koniecznego dozoru. Takie postępowanie jest prawnie zabronione, o czym przestrzegają łódzcy policjanci.

Zagrożenie ze strony psów jest realne. Dotkliwie przekonała się o tym kilka dni temu 8-letnia dziewczynka, którą 4 maja tego roku na posesji przy ulicy Wersalskiej w rękę i głowę pokąsał pies. Dziecko wymagało interwencji chirurgicznej.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany (art. 77). Nakazane środki ostrożności definiuje Uchwała Nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, stanowiąca, że:

- osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,

- w miejscach publicznych psy należy prowadzić na uwięzi,

- prowadzenie psów agresywnych, w tym wszystkich psów ras których hodowla wymagazezwolenia ze strony właściwego organu /dla Łodzi Urzędu Miasta Łodzi - Wydziału Ochrony Środowiska/, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku, tj.: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach,

- podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, lecz w założonym kagańcu, wyjątek ten nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne.

 

Psy nie mogą być puszczane luzem w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem. Właściciel, który nie przestrzega tego zakazu podlega karze grzywny albo nagany (art. 166 kodeksu wykroczeń).

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4841/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2010 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boisk, placów gier, kąpielisk i fontannustanawiano zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny boisk i placów gier oraz do kąpielisk i fontann zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

 

Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy także niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz gromadzenie zebranych zanieczyszczeń w specjalnie oznakowanych koszach lub w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są one wyłożone workiem z tworzyw sztucznych oraz posiadanie w niezbędnej ilości torebek, łopatek lub innych urządzeń służących do zbierania odchodów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie, trzymanie lub hodowla chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia ze strony starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania.

              

Właścicielom zwierząt przypominamy, że zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt zabronione pod groźbą kary jest zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,
 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt.

Zgodnie z art. 35 tej ustawy sprawca, który zabija zwierzę albo znęca się nad nim w sposób określony w ustawie podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Apelując do właścicieli czworonogów policjanci przypominają, że najczęściej, atak zwierzęcia poprzedzony jest nieprawidłowym zachowaniem człowieka wobec niego.

Należy więc pamiętać o tym, aby w kontakcie ze zwierzętami:

 • Unikać kontaktu ze zwierzętami, których nie znamy,
 • Nie podchodzić do zwierząt dziko żyjących (nie posiadających właściciela),
 • Bezwzględnie, zapytać o zgodę właściciela jeżeli chcemy podejść do cudzego zwierzęcia,
 • Nie zachowywać się głośno i nie wykonywać gwałtownych ruchów,
 • Nie drażnić i nie straszyć zwierząt!
  Każde agresywne zachowanie wobec zwierzęcia może wywołać jego agresję wobec nas!

 

Jak zachować się w przypadku ataku agresywnego zwierzęcia?

Sposób zachowania zależy od rodzaju zwierzęcia.  Nie należy jednak uderzać zwierzęcia, kopać go lub próbować odganiać je za pomocą, np. kija ponieważ może to jeszcze bardziej rozwścieczyć zwierzę.

W przypadku ataku ze strony:

 • dzika, sarny, łosia lub jelenia

Należy wzywać na pomoc inne osoby i próbować jak najszybciej oddalić się od agresywnego zwierzęcia! Jeśli to możliwe należy jak najszybciej schować się w najbliższym pomieszczeniu lub pojeździe.

 • ptactwa lub małych zwierząt takich jak wiewiórka lub kot

Należy wzywać na pomoc inne osoby i zasłaniając twarz jak najszybciej oddalić się od agresywnego zwierzęcia!

 • psa

Nie uciekać – wzbudza to jeszcze większe zainteresowanie psa naszą osobą. Wzywać na pomoc inne osoby i jak najszybciej przyjąć tzw. „pozycję żółwia”.

 

W przypadku pogryzienia przez zwierzę należy:

 • jak najszybciej udać się do najbliższego szpitala w celu opatrzenia ewentualnych ran,
 • zawiadomić o tym fakcie odpowiednie służby dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 986 (Straż Miejska).

Właściciel zwierzęcia ma obowiązek okazać zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeśli nie uzyskamy takiego potwierdzenia, bądź zwierzę, które nas zaatakowało właściciela nie posiada, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza.