Miejsca publiczne

Ostrożnie z fajerwerkami !

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przypominają o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku kalendarzowego. Hucznie świętowany koniec starego i początek nowego roku dla wielu kojarzy się z fajerwerkami i petardami, które rozświetlają niebo w sylwestrową noc. Należy pamiętać, fajerwerki mimo że bardzo spektakularne stanowią również olbrzymie zagrożenie. Używane w sposób nieodpowiedni, w rękach osób nietrzeźwych lub dzieci mogą stać się przyczyną wielu poważnych wypadków.

Apelujemy o rozwagę i przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa w obchodzeniu się z materiałami pirotechnicznymi:

 • kupując fajerwerki lub petardy upewnijmy się, czy posiadają one odpowiednie atesty (Certyfikat CE Conformité Européenne - oznaczenie umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta,  że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE) oraz czy obudowa nie posiada żadnych uszkodzeń, wgnieceń itp.
 • nie kupujmy materiałów pirotechnicznych od przypadkowych osób, a przed ich użyciem dokładnie zapoznajmy się z instrukcją obsługi i ściśle się do niej stosujmy;
 • przed odpaleniem petardy postarajmy się przewidzieć tor lotu i miejsce upadku, sprawdźmy czy na drodze ładunku nie ma drzew, linii energetycznych lub budynków
 • oddalmy się na odległość co najmniej 10 metrów od odpalonego fajerwerku, gdyż wybuchająca nagle petarda może spowodować oparzenia rąk i twarzy, jak również poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • po nieudanej próbie nie wolno odpalać fajerwerków po raz drugi - jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy do ładunku, żeby sprawdzić co się stało;
 • materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworzu - wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże ryzyko, że mogą one wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia ciała osób postronnych;
 • wyroby pirotechniczne mogą odpalać jedynie osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
 • pamiętajmy, że huk petard niepokoi zwierzęta - zadbajmy o to, aby one nie były narażone na odgłosy wybuchów,
 • nie odpalajmy fajerwerków w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
 • wyrobów pirotechnicznych należy używać tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru
 • pamiętajmy, dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami i petardami. Zwróćmy uwagę na swoje dzieci i nie pozwalajmy im odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo proszą. Dopilnujmy, aby trzymały się z dala od miejsca odpalania fajerwerków.

Prawo zakazuje używania fajerwerków (wyrobów pirotechnicznych) w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. W niektórych gminach wprowadzono okresowe ograniczania w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta . W związku z tym należy pamiętać, że niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

 • Artykuł 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • Artykuł 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
 • § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

 • Artykuł 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przypominamy również o tym, że wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych niepełnoletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności nawet do lat 2.

Wspólnie sprawmy, aby sylwestrowa noc i Nowy Rok był dla nas wszystkich czasem bezpiecznym i spokojnym.


 


 

Powrót na górę strony