SPOTKANIE W „KOTŁOWNI” - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Aktualności

SPOTKANIE W „KOTŁOWNI”

15 lutego 2017r. w kinie „Kotłownia” funkcjonującym w gmachu Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 27/29, odbyło się niecodzienne spotkanie kadry kierowniczej pionu prewencji jednostek Policji KMP w Łodzi na czele z Komendantem Miejskim Policji w Łodzi insp.Pawłem Karolakiem i Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi ds. prewencji mł. insp. Wojciechem Włodarczykiem.

W spotkaniu uczestniczyli także kierownicy 18-stu rewirów dzielnicowych funkcjonujących na terenie Łodzi, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi wraz z Zastępcą. Spotkanie w głównej mierze dotyczyło podsumowania pracy dzielnicowych w styczniu, realizacji przez nich zadań wynikających z Rozdziału 4 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród dzielnicowych, omawiano także problemy utrudniające realizację tych zadań, przedstawiając zarazem propozycje ich rozwiązania. Uzgodniono terminy debat społecznych organizowanych w środowiskach lokalnych oraz ich tematykę. Przedstawiono propozycje działań dzielnicowych - w ramach realizacji planów działań priorytetowych - przyjętych na I półrocze 2017r. na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonach. Poruszano tematykę współpracy dzielnicowych z podmiotami pozapolicyjnymi w tym obszarze. Przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.Zwrócono uwagę na wykorzystanie, przez dzielnicowych, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa do diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych dotyczących bezpieczeństwa. Podkreślano funkcjonalność aplikacji Moja Komenda w zwiększeniu dostępności dzielnicowego dla mieszkańców.  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi, mł.insp.Wojciech Włodarczyk, wskazał podstawowe kierunki działań w służbie dzielnicowych, odnosząc się w szczególności do stałej obecności dzielnicowych w swoim rejonie, dostępności dla mieszkańców, inicjowania spotkań ze społecznościami lokalnymi, podejmowania inicjatyw na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa, podkreślając rolę dzielnicowego jako lidera bezpieczeństwa w rejonie. Spotkanie było także okazją do rozmów Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp.Pawła Karolaka z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi Panem Michałem Różańskim na temat współpracy w obszarze profilaktyki społecznej.

Kino „Kotłownia” powstało dzięki inicjatywie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi, usytuowane jest w samym sercu dzielnicy Polesie, odbywają się w nim kameralne projekcje filmowe dla mieszkańców miasta. To jeden ze znakomitych pomysłów Pana Dyrektora na to, by szkoła oprócz funkcji związanej z nauczaniem stanowiła także centrum kulturalne dla mieszkańców. Dzielnicowy z Komisariatu IV KMP w Łodzi na stałe współpracuje ze szkołą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie. Jest to jeden z przykładów znakomitej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

To nietypowe miejsce spotkania funkcjonariuszy zapoczątkowało cykl comiesięcznych spotkań podsumowujących pracę dzielnicowych w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.  Będą one odbywały się poza jednostkami Policji, w gościnnych murach instytucji i podmiotów, z którymi dzielnicowi współpracują na co dzień i stanowią przykłady zaangażowania obu stron w sprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Będzie to również znakomitą okazją do spotkań ze społecznością lokalną, wymiany informacji na temat bezpieczeństwa oraz wypracowania skutecznych form współpracy w ramach wspólnych działań w tym obszarze na rzecz mieszkańców.

 

  • Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak podczas omawiania prezentacji
  • Uczestnicy spotkania
  • Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Violetta Gawron
  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Wojciech Włodarczyk
  • uczestnicy podczas prelekcji