Informator

Używanie świateł przeciwmgłowych

Światła przeciwmgłowe (potocznie światła przeciwmgielne, przednie halogeny) to typ oświetlenia samochodowego przeznaczony do oświetlania drogi w czasie niedostatecznej przejrzystości powietrza.

Wyróżnia się światła przeciwmgłowe:
• przednie barwy białej lub żółtej selektywnej,
• tylne barwy czerwonej.
 
Wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym jest zbiorem norm odgrywającym ważną rolę. Ustala porządek w ruchu drogowym, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo jego uczestnikom. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym zależy w dużym stopniu od znajomości uregulowań prawnych; wiedza na temat norm prawnych obowiązujących w tym ruchu jest jednym z czynników zapewniających ich przestrzeganie. Jednym z takich elementów jest używanie świateł w pojazdach a szczególnie świateł przeciwmgłowych. Jak wynika z przepisów, warunki używania świateł przeciwmgłowych zastały szczegółowo uregulowane w Ustawie i lektura przytoczonych przepisów pozwala na jednoznaczne i zgodne z przepisami ich używanie.
Przepis zawarty  w art. 30 ust 1 pkt 1 lit. a, należy traktować jako normę generalnie regulującą z jednej strony obowiązek używania określonych świateł zewnętrznych pojazdu w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, a z drugiej zaś dopuszczalność stosowania w takich warunkach świateł wymienionych w tym przepisie. Możliwość lub konieczność używania tylnych świateł przeciwmgłowych w związku z ograniczoną widocznością do 50 metrów jest kwestią pozostawioną do oceny kierującemu.
Najłatwiej kwestię używania przednich świateł przeciwmgłowych i tylnych świateł przeciwmgłowych wyjaśnić można, przytaczając przepisy regulujące to zagadnienie:
Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:  
a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.  
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.  

Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:  

1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo;

2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

4. (uchylony)

5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.  

6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy. ” 

Powrót na górę strony