Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VIII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu w obrębie skrzyżowania ul. Bielska/Przyjacielska  bez względu na porę dnia

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Ograniczenie a ostatecznie wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, a tym samym wyeliminowanie zdarzeń popełnianych także w tym rejonie pod wpływem alkoholu.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli, w szczególności skrzyżowania Bielska/Przyjacielska i bezwzględnie reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu.  Prowadzone są także spotkania profilaktyczne w tym jak i pobliskim rejonie.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Ulica Zbaraska – Nieprawidłowe parkowanie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Dążenie do spadku ilości tego rodzaju wykroczeń, w tym także inicjowanie rozwiązań technicznych umożliwiających parkowanie zgodnie z przepisami i oczekiwaniami mieszkańców.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecono dokonywane takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych, a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Skierowano pisma do zarządcy terenu – Spółdzielni Mieszkaniowej Dąbrowa ul. Tatrzańska 112 w Łodzi z prośbą o montaż przeszkód technicznych dot. infrastruktury drogowej na osiedlu uniemożliwiające nieprawidłowe parkowanie.            

Podmioty współpracujące:                                                

R.O. Chojny Dąbrowa                                                                                                      

SM Łódź Dąbrowa 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że parkowanie pojazdem mechanicznym w miejscach zabronionych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym jest wykroczeniem, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (niszczenie zieleni, utrudnianie korzystania z chodników, przejść itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia pojazdów, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z parkowaniem w sposób niezgodny z prawem. 

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu  na terenie przyległym do placówek handlowych przy ul. Rodakowskiego  w Łodzi.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Ograniczenie, a  ostatecznie wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca i bezwzględnie reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Dokonywane są kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ  Oddziału Licencji i Zezwoleń al. Politechniki 32. Skierowano pisma do Rady Osiedla, Straży Miejskiej i Wspólnot Mieszkaniowych o naniesienie zmian infrastruktury i stworzenie „bezpiecznych przestrzeni” w obrębie sklepów w Łodzi przy ul. Rodakowskiego.

Podmioty współpracujące:

SM Dąbrowa

R.O. Chojny Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Parkowanie w szczycie bloku przy ul. Tatrzańskiej 111 w miejscu obowiązywania znaku B-36 – „zakaz zatrzymywania się”.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Dążenie do spadku ilości wykroczeń, w tym także inicjowanie rozwiązań technicznych umożliwiających parkowanie zgodnie z przepisami i oczekiwaniami mieszkańców.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecono dokonywanie takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat, a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Prowadzone są działania profilaktyczne – w tym nawiązanie kontaktu z pracownikami okolicznych placówek handlowych oraz zwrócono się do zarządców przylegających do wskazanego miejsca targowisk celem poinformowania o konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do znaku B-36

Podmioty współpracujące:

ZDiT Łódź

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że parkowanie pojazdem mechanicznym w miejscach zabronionych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym jest wykroczeniem, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (niszczenie zieleni, utrudnianie korzystania z chodników, przejść itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia pojazdów, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z parkowaniem w sposób niezgodny z prawem. 

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Teren przyległy do bloku mieszkalnego znajdującego się w Łodzi na ulicy Gojawiczyńskiej 19, w szczególności szczyt budynku od strony ulicy Dąbrowskiego – gromadzą się osoby spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce dostępne publiczności, głośnym i wulgarnym zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Ograniczenie zachowań aspołecznych, sprzyjających popełnianiu przestępstwa i wykroczeń

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca. Organizowane są spotkania  dzielnicowego z najemcami okolicznych placówek handlowych oferujących alkohol, mieszkańcami raz wspólnotami okolicznych bloków w celu omówienia problemu. Informowana jest społeczność lokalna na debatach społecznych i spotkaniach w ramach Rady Osiedla Łódź, ul. Karpia 65/67  o bieżących zagrożeniach w rejonie. Nawiązano kontakt  pracownikami okolicznych placówek handlowych informując o konsekwencjach wnikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz spożywaniem alkoholu w obrębie placówek handlowych.

Podmioty współpracujące:

SM Dąbrowa

R.O. Chojny Dąbrowa

UMŁ Oddział Licencji i Zezwoleń

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu w obrębie pawilonów handlowych w Łodzi na ul. Kadłubka 35a

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Ograniczenie a  ostatecznie wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli przestrzegania przepisów. Skierowano pisma do kierownictwa sklepu o montaż dodatkowego oświetlenia pawilonów handlowych oraz montaż monitoringu zewnętrznego oraz o konsekwencjach niezapobieganiu spożywania alkoholu w obrębie sklepów. Prowadzone są w Bibliotece Publicznej w Łodzi na ul. Kadłubka 40 spotkania z mieszkańcami osiedla.

Podmioty współpracujące:

UMŁ Oddział Licencji i Zezwoleń

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Górna

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

ul. Gersona 3 - spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku oraz niszczenie mienia.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości popełnianych zdarzeń

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca przez cały okres realizacji planu. Zwrócono się z pismem do zarządcy terenu z propozycją oświetlenia terenu wraz z miejscami parkingowymi w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego adresu. Zorganizowano spotkania  dzielnicowego z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej  i mieszkańcami ul. Gersona 3 , w celu omówienia zagrożeń występujących w rejonie.  Nawiązano kontakt z właścicielami okolicznych placówek handlowych  informując o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim oraz spożywania alkoholu w obrębie sklepu

Podmioty współpracujące:

R.O. Chojny Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Odyńca 56– grupuje się młodzież, która zażywa środki odurzające, a w związku z tym występują akty wandalizmu

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń oraz gromadzenia się osób mogących dopuszczać się czynów zabronionych

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca przez cały okres realizacji planu. Wystąpiono z pismem do administratora posesji z propozycją zamontowania bramy, doświetlenia terenu posesji jak również rozpatrzenie montażu monitoringu lub innych elementów architektonicznych przy inspirowaniu mieszkańców rejonu. Organizowane są spotkani dzielnicowego z mieszkańcami posesji 56 jak również pobliskich domów w celu omówienia zagrożeń występujących pod wskazanym adresem.

Podmioty współpracujące:

R.O. Chojny Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców

Proszę o ścisłą i bieżącą współpracę z mieszkańcami – bez was sami sobie nie poradzimy. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zapraszam do uczestniczenia w debatach/konsultacjach i spotkaniach w Radzie Osiedla zgodnie z terminami ogłoszonymi w siedzibie Rady przy ul. Karpia.

 

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Ulica Siarczana 29/35 teren przyległy do Szkoły Specjalnej nr 7 w Łodzi - gromadzenie się osób nieletnich, a także pełnoletnich dopuszczających się aktów wandalizmu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2017 r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń oraz gromadzenia się osób mogących dopuszczać się czynów zabronionych

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są cykliczne rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych. Nawiązano kontakt z zarządcą budynku proponując montaż rozszerzonego monitoringu celem eliminacji zagrożenia.

Podmioty współpracujące:

R.O. Chojny Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Proszę o ścisłą i bieżącą współpracę z mieszkańcami – bez was sami sobie nie poradzimy. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zapraszam do uczestniczenia w debatach/konsultacjach i spotkaniach w Radzie Osiedla zgodnie z terminami ogłoszonymi na stronie KMP w Łodzi i Radzie Osiedla.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

okolice ulicy Podmiejskiej – uszkodzenia pojazdów zaparkowanych na parkingach przyblokowych.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.201 r.

Ograniczenie a w przyszłości wyeliminowanie zdarzeń zw z uszkodzeniem mienia w postaci pojazdów zaparkowanych na parkingach przyblokowych

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsce. Nawiązano współpracę z Radą Osiedla Czerwony Rynek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Czerwony Rynek w tym w zakresie infrastruktury drogowej, a także przeznaczenie funduszy na rozbudowę/przebudowę placu zabaw dla dzieci. Zorganizowano kampanię informacyjną polegającą we współpracy z SM Czerwony Rynek.

Podmioty  współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

R.O. Czerwony Rynek

SM Czerwony Rynek

Zarząd Dróg i Transportu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Uczestniczeniu w spotkaniach z dzielnicowym w trakcie debat, konsultacji, czy Mobilnego Punkt Konsultacyjny – Twój Dzielnicowy – w ramach harmonogramu zamieszczonego na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

W rejonie ulicy Płockiej 48 parkowania pojazdów mechanicznych niezgodnie zobowiązującymi przepisami Ruch Drogowego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.201 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie parkowania niezgodnego z przepisami Ruchu Drogowego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też  przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych oraz a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Wystąpienie z pismem do zarządcy terenu z prośbą o montaż przeszkód technicznych uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie lub zastosowanie innych rozwiązań dot. infrastruktury drogowej.

Podmioty współpracujące :

Straż Miejska w Łodzi

Zarząd Dróg i Transportu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że parkowanie pojazdem mechanicznym na ul. Płockiej 48 w miejscach zabronionych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym jest wykroczeniem, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (niszczenie zieleni, utrudnianie korzystania z chodników, przejść itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia pojazdów, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z parkowaniem w sposób niezgodny z prawem. 

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Zakłócenia spokoju i porządku publicznego oraz obyczajności publicznej w godzinach wieczornych i wieczorowo nocnych na placu znajdującym się w sąsiedztwie bloków przy ul. Lubelskiej 23 oraz 24/26

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także obyczajności publicznej. 

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Administracja Czerwony Rynek

R.O. Górniak

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 64

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także obyczajności publicznej. 

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca  oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Zarządca Nieruchomości ul. Lubelska 12

Rada Osiedla Górniak

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

W Parku im. Reymonta spożywanie alkoholu  oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.201 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsce przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożeń w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne…).

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla Górniak

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Ulica Zarzewska 52 parkowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie parkowania niezgodnego z przepisami Ruchu Drogowego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecono dokonywanie takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych oraz a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Czerwony Rynek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Czerwony Rynek.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla Czerwony Rynek

Spółdzielnia Mieszkaniowa Czerwony Rynek

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że parkowanie pojazdem mechanicznym w miejscach zabronionych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym jest wykroczeniem, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (niszczenie zieleni, utrudnianie korzystania z chodników, przejść itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia pojazdów, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z parkowaniem w sposób niezgodny z prawem. 

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Targowisko „Górniak” ul. Piotrkowska 317  -  kradzieże kieszonkowe oraz kradzieże inne

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Ograniczenie występowania zdarzeń o charakterze kradzieży .

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci (w tym po cywilnemu) innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględnie reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu.  Prowadzona jest ścisła współpraca z Radą Osiedla i Administracją Rynku, w tym prowadzenie działań profilaktyczno-prewencyjnych wobec osób prowadzących działalność gospodarczą dot. w/w zjawisk.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Administracja Rynku Górniak

Rada Osiedla Górniak

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że do kradzieży mienia dochodzi najczęściej na skutek nieostrożnego zabezpieczenia własnego mienia, w tym zwłaszcza ostentacyjne okazywanie ilości pieniędzy,   miejsc ich  przechowywania, noszenie toreb niezapiętych zwłaszcza przez kobiety w sposób ułatwiający dokonywanie kradzieży, noszenie portfeli czy telefonów komórkowych w tylnych kieszeniach spodni, itp. nieroztropnych zachowań.  Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu jak i osoby odwiedzające Rynek do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

Rewir II Dzielnicowych KP VIII

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

W rejonie ulicy Wróblewskiego 16/18 dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie spożywania alkoholu i zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

 W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożenia spożywania alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne,współpraca ze Strażą Miejską,Zarządcami budynku oraz Urzędem Miasta Łodzi w zakresie zezwoleń i warunków sprzedaży alkoholu)

Podmioty Współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi                                                                                                                         

 Zarządca Budynku ul. Wróblewskiego 16/18

Urząd Miasta Łodzi 

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Dokonywanie kradzieży przez osoby pod wpływem środków psychoaktywnych „Dopalacze” w  rejonie sklepu Kaufland ul. Wróblewskiego 16/18 oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.201 r.

Ograniczenie a w przyszłości wyeliminowanie zdarzeń przestępczych i wykroczeń w rejonie ul. Wróblewskiego 16/18

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli okolic pobliskiego marketu. Prowadzone są na bieżąco rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu służbowego a także w czasie służb pełnionych w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego oraz uczestnictwo i organizacja debat ze społecznością lokalną i poruszanie problematyki podczas Rady Osiedla.  Nawiązanie ścisłą współpracę z dyrektorem pobliskiego marketu.

Podmioty współpracujące :

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla Obywatelska ul. Piękna

Kierownictwo sklepu Kaufland ul. Wróblewskiego 68

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Proszę o ścisłą i bieżącą współpracę z mieszkańcami – bez was sami sobie nie poradzimy. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zapraszam do uczestniczenia w debatach/konsultacjach i spotkaniach z dzielnicowymi. Proszę aby pod żadnym pozorem nie dokonywać zakupów jakichkolwiek przedmiotów z miejsc innych niż miejsca sprzedaży tj. zwłaszcza od osób, których wygląd wskazuje na zażywanie środków psychoaktywnych – może to być mienie przed chwilą skradzione ze sklepu.  Proszę o niepodawanie tym osobom swoich danych, czy nieudostępnianie im dokumentów.