Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VIII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Tworzenie poczucia bezpieczeństwa, aktywnego i kulturalnego wypoczynku i rekreacji na terenie MOSiR „Młynek” przy ul. śląskiej 168 w Łodzi – na I i II zmianie w okresie wiosenno-letnim.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Wspólnie z MOSiR i Radą Osiedla dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z atrakcji na ternie MOSIR „Młynek” przy ul. Śląskiej 168 w Łodzi, jak i niedopuszczenie do zakłócenia ładu, czy dewastacji mienia na terenie obiektu i okolic.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce pod kątem ładu i porządku publicznego przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie omawiał problemy i występujące zagrożenia na terenie MOSiR celem ich eliminacji. W ramach stworzenia bezpiecznych przestrzeni rekreacyjnych w trakcie działań profilaktycznych dzielnicowy nawiąże ścisłą współpracę z kierownictwem MOSiR „Młynek”.

Podmioty współpracujące:

MOSiR w Łodzi

Straż Miejska w Łodzi

Szkoły i Przedszkola terenu osiedla Dąbrowa

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo jest stanem pewności i spokoju, wynikającym z niskiego poziomu zagrożeń, posiadania pozytywnych perspektyw rozwojowych oraz skutecznych środków ochrony przed negatywnymi zjawiskami i procesami. Dbanie o Nasze wspólne mienie, czy przestrzeganie przepisów prawa w miejscach publicznych, w szczególności respektowanie przepisów porządkowych na terenach objętych określonymi zakazami oraz reagowanie w sposób czynny na zaistniałe zagrożenia stworzy Państwu możliwość aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. W tym celu, jak i w razie propozycji wspólnej organizacji rekreacji, spotkań. Itp. możecie Państwo nawiązywać bezpośredni kontakt z terenowym dzielnicowym oraz zgłaszać problemy poprzez aplikacje MOJA KOMENDA oraz Krajowa mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Ulica Kossaka 10 spożywanie alkoholu grupowanie osób zakłócających ład i porządek publiczny

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do spadku ilości zdarzeń sprzyjających popełnianiu przestępstw, wykroczeń innych zjawisk aspołecznych. Zapewnienie mieszkańcom ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Organizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz konsultacji i debat społecznych. Rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Planuje się też ścisłą współpracę z zarządcą terenu – Spółdzielni Mieszkaniowej Dąbrowa ul. Tatrzańska 112 w Łodzi z prośbą o informowanie o zakazie spożywana alkoholu w miejscu nie wyznaczonym. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, rozpropagowanie plakatów w pobliskich sklepach o zakazie spożywana alkoholu.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

SM Dąbrowa.

Straż Miejska w Łodzi.

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu w w/w miejscu jest wykroczeniem z art. 43 ust 1 Ustawy o Wychowaniu W Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z grupowaniem się osób w sposób niezgodny z prawem. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w okolicach placówek handlowych przy ul. Tatrzańskiej 124 b w Łodzi, w szczególności na I i II zmianie.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018r.

Dążenie do spadku ilości zdarzeń sprzyjających popełnianiu przestępstw, wykroczeń innych zjawisk aspołecznych. Zapewnienie mieszkańcom ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Tatrzańskiej 124b w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń al. Politechniki 32. Planuje się też wystąpienie do zarządcy budynku, tj. SM „Dąbrowa” o umieszczenie zakazów wewnętrznych, dot. przestrzegania przepisów UWTPiA w miejscu postawionych ławek w okolicy placówek handlowych .

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

SM Dąbrowa.

Straż Miejska w Łodzi.

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Akty wandalizmu, zakłócanie ładu i porządku publicznego w Łodzi przy ul. Anczyca 6 – teren boiska „Orlik” wraz z terenem przyległym, zwłaszcza w godzinach 14:00-22:00 oraz 22:00-06:00

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia występowania przypadków aktów wandalizmu, zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie oraz w obrębie boiska „Orlik” co znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu oraz okolicznych mieszkańców.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Działania profilaktyczne – w tym nawiązanie kontaktu z pracownikami szkoły, dyrekcją, nauczycielami, animatorami. W ramach współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

SP nr 64 w Łodzi.

Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że niszczenie mienia w postaci aktów wandalizmu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego są wykroczeniami (art. 124 KW, 51 KW) a w niektórych przypadkach przestępstwami (art. 288 KK), a ich popełnianie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny, postępowanie karne), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (np. niszczenie infrastruktury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, nanoszenie graffiti na okolicznych posesjach), jak też sprzyja innym zjawiskom (kradzieże, rozboje, włamania itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do bloku mieszkalnego znajdującego się w Łodzi na ulicy Gojawiczyńskiej 19 i 17 , w szczególności szczyt budynku od strony ulicy Dąbrowskiego i znajdujący się pomiędzy w/w blokami (obszar za przystankiem autobusowym MPK, przedmiotowym budynkiem a terenem strzeżonego parkingu samochodowego – gromadzące się osoby spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce dostępne publiczności, głośnym i wulgarnym zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do spadku ilości zdarzeń sprzyjających popełnianiu przestępstw, wykroczeń innych zjawisk aspołecznych. Zapewnienie mieszkańcom ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce Planuje się też zorganizowanie spotkań dzielnicowego z najemcami okolicznych placówek handlowych, spotkania z mieszkańcami oraz wspólnotami okolicznych bloków w celu omówienia problemu. Informowanie społeczności lokalnej na debatach społecznych i spotkaniach w ramach Rady Osiedla Łódź, ul. Karpia 65/67 o bieżących zagrożeniach w rejonie. Nawiązanie kontaktu pracownikami okolicznych placówek handlowych informując o konsekwencjach wnikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz spożywaniem alkoholu w obrębie placówek handlowych. Wspólna kontrola obiektów handlowych z pracownikami oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi – Łódź, al. Politechniki 32.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

Straż Miejska w Łodzi.

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Kradzieże w rejonie ulic Gojawiczyńskiej 9 i 11 – przejście pomiędzy blokami.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie występowania zdarzeń przestępczych i innych zjawisk sprzyjających popełnianiu czynów zabronionych co znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce. Planuje się też skierowanie pisma do zarządcy terenu /wspólnot mieszkaniowych/ rady osiedla o montaż dodatkowego oświetlenia co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wracających przejściem pomiędzy blokami, czy instalację monitoringów. Zorganizowanie w Bibliotece Publicznej w Łodzi na ul. Kadłubka 40 spotkania z mieszkańcami osiedla i przeprowadzenie pogadanki dot. zagrożeń występujących w rejonie i sposobom ich zapobiegania. W ramach współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców kradzieży popełnianych na szkodę mieszkańców. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w rejonie.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

Straż Miejska w Łodzi.

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że kradzież jako zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia jest kwalifikowana nie tylko jako wykroczenie tj.: art. 119KW lecz również jako przestępstwo tj.: art. 278KK, a ich popełnianie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny, postępowanie karne), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (np. zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa itp. ), jak też sprzyja innym zjawiskom kryminogennym (kwalifikowane typy kradzieży tj.: rozbój, kradzież rozbójnicza itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

ul. Zapolskiej 47 - spożywanie alkoholu, akty wandalizmu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do spadku ilości zdarzeń sprzyjających popełnianiu przestępstw, wykroczeń innych zjawisk aspołecznych. Zapewnienie mieszkańcom ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce przez cały okres realizacji planu. Planuje się też wystąpienie z pismem do zarządcy terenu z propozycją oświetlenia terenu wraz z miejscami parkingowymi w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego adresu, czy instalację monitoringu. Organizacja działań prewencyjnych i profilaktycznych. Zorganizowanie spotkań dzielnicowego z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i mieszkańcami ul. Zapolskiej 47 , w celu omówienia zagrożeń występujących w rejonie. Informowanie społeczności lokalnej na debatach społecznych, posterunku mobilnym i spotkaniach Rady Osiedla Chojny-Darowa Łódź ul. Karpia 65/67 o bieżących zagrożeniach. Nawiązanie kontaktu z właścicielami okolicznych placówek handlowych informując o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim oraz spożywania alkoholu w obrębie sklepu

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy lokali.

Straż Miejska w Łodzi.

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi,  jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Tetmajera 2/12– grupują się osoby, które spożywają alkohol i dopuszczają się aktów wandalizmu.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń, gromadzenia się osób mogących dopuszczać się czynów zabronionych.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce przez cały okres realizacji planu. Planuje się ścisłą współpracę z administratorami posesji i placówek handlowych z propozycją doświetlenia terenu posesji jak również rozpatrzenie montażu monitoringu lub innych elementów architektonicznych przy inspirowaniu mieszkańców rejonu. Zorganizowanie spotkań dzielnicowego z mieszkańcami okolicznych posesji w celu omówienia zagrożeń występujących pod wskazanym adresem. Organizacja działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy lokali

Straż Miejska w Łodzi.

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Proszę o ścisłą i bieżącą współpracę z mieszkańcami – bez was sami sobie nie poradzimy. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zapraszam do uczestniczenia w debatach/konsultacjach i spotkaniach w Radzie Osiedla Chojny-Dąbrowa w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:00 w Łodzi przy ul. Karpia 65/67

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Siarczana 29/35 Szkoła Specjalna nr 7 w Łodzi - gromadzenie się osób nieletnich, a także pełnoletnich dopuszczających się aktów wandalizmu, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia występowania przypadków aktów wandalizmu, spożywania alkoholu co znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu oraz okolicznych mieszkańców.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce przez cały okres realizacji planu. Planuje się cykliczne rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców. Nawiązanie kontaktu z zarządcą budynku proponując montaż rozszerzonego monitoringu celem eliminacji zagrożenia. Ścisłą współpraca z placówkami oświatowymi w rejonie, w tym organizacja działań profilaktycznych. Organizacja działań prewencyjnych.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

Szkoła Specjalna nr 7 w Łodzi

Straż Miejska w Łodzi.

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy lokali.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Proszę o ścisłą i bieżącą współpracę z mieszkańcami – bez was sami sobie nie poradzimy. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zapraszam do uczestniczenia w debatach/konsultacjach i spotkaniach w Radzie Osiedla zgodnie z terminami ogłoszonymi na stronie KMP w Łodzi i Radzie Osiedla.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Analiza zgłoszeń nanoszonych na platformę „KMZB”, rozmowy z mieszkańcami i bieżąca analiza zdarzeń pozwala przyjąć, iż priorytetowym działaniem należy objąć: nieprawidłowe parkowanie przy ul. Rzgowska 52 oraz złą organizację ruchu przy ul. Łukasińskiego – pojazdy zaparkowane wzdłuż ulicy utrudniają ruch kołowy w taki sposób, że niemożliwy jest ruch pojazdów w oby kierunkach.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 1.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

przebudowa pasa zieleni i utworzenie miejsc parkingowych  przy ul. Rzgowska 52 zmiana organizacji ruchu przy ul. Łukasińskiego

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek (w tym WRD KMP w Łodzi), jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanych miejsc. Prowadzone będą na bieżąco rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas konsultacji i debat, obchodu rejonu służbowego, a także w czasie służb pełnionych w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Ścisła współpraca z zarządcami terenu, ZDIT oraz Radą Osiedla  i wspólnotami celem podjęcia działań w zakresie infrastruktury drogowej. Prowadzone będą też działania prewencyjne i profilaktyczne.

Podmioty współpracujące :

-Straż Miejska w Łodzi

-R.O.

-Spółdzielnia Mieszkaniowa Czerwony Rynek

-Dom Dziennego Pobytu

-ZdiT

- WRD KMP w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do współpracy i niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zapraszam do uczestniczenia w debatach/konsultacjach i spotkaniach z dzielnicowymi. Mile widziane będą wszelkie propozycje co do poprawy infrastruktury drogowej.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Przy skrzyżowaniu ulic Poznańska/Kilińskiego niezależnie od pory dnia dochodzi do spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsce przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożeń w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne). Nawiązanie kontaktu z właścicielami okolicznych placówek handlowych informując o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim oraz spożywania alkoholu w obrębie sklepu. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie posiadania, warunków prowadzenia działalności w tym zakresie. Prowadzenia działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla.

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy lokali.

Straż Miejska w Łodzi.

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia spokoju i porządku publicznego oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby z tzw. marginesu społecznego i grupy młodzieży, będącymi pod wpływem alkoholu w godzinach wieczornych i wieczorowo nocnych ze szczególnym natężeniem w weekendy na klatkach schodowych w bloku przy ul. Zarzewskiej 53/61 oraz w jego najbliżej okolicy, w tym na placu znajdującym się na blokiem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążących się tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także aktami wandalizmu.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją. Zwrócenie się z prośbą do Administracji/wspólnot/zarządców o rozważenie możliwości montażu systemu monitoringu oraz doświetlania placu. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące

-OPP KWP w Łodzi

-Straż Miejska w Łodzi

-Administracja Czerwony Rynek/zarządcy/wspólnoty

-R.O. Górniak

-UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem, zakłócanie spokoju w Łodzi przy ul. Grabowa - na całej jej długości.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także obyczajności publicznej.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca  oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją. Ścisła współpraca z zarządcami terenu, wspólnotami w zakresie infrastruktury, w tym monitoringu, oświetlenia, etc. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące:

-Straż Miejska w Łodzi

-Zarządcy Nieruchomości ul. Grabowej

-R. O. Górniak

-UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

spożywanie alkoholu, akty wandalizmu na terenie Parku im. Reymonta

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsce przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożeń w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne). Propagowanie, a przy tym ścisła współpraca z Radą Osiedla, w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni w tym urządzeń typu monitoring, oświetlenie. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych we współpracy z zarządcami terenu.

Podmioty współpracujące:

-Straż Miejska w Łodzi

-R.O. Górniak

-Placówki oświatowe usytuowane w najbliższej okolicy.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu a także inne zachowania popełniane przez osoby nietrzeźwe, w tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz wykroczenia obyczajności publicznej z tym

związane w rejonie ul. Zarzewskiej 48 i 50.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie zdarzeń popełnianych przez osoby spożywające alkohol przez eliminację zachowań sprzyjających popełnianiu tych czynów.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona jest wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecono dokonywanie takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych i rozmów profilaktycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Zarzewskiej. Prewencyjne z trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Nawiązano współpracę z Radą Osiedla Czerwony Rynek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w rejonie, w tym w ścisłej współpracy z zarządcami/wspólnotami.

Podmioty współpracujące:

-SM w Łodzi

-R.O. Górniak

-Administracje, zarządcy/wspólnoty

-UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Targowisko „Górniak” ul. Piotrkowska 317 - kradzieże kieszonkowe oraz kradzieże inne

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Ograniczenie występowania zdarzeń o charakterze kradzieży .

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci (w tym po cywilnemu) innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględnie reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzona jest ścisła współpraca z Radą Osiedla i Administracją Rynku, w tym prowadzenie działań profilaktyczno-prewencyjnych wobec osób prowadzących działalność gospodarczą dot. w/w zjawisk. Skierowanie profilaktyki na osoby „potencjalnie zagrożone”. Proponowanie inicjatyw w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni. Na bazie ustalonych i typowanych sprawców tych kradzieży, ścisła współpraca ze sprzedawcami i wskazywanie przy tym metod, opisu działania sprawców.

Podmioty współpracujące

-Straż Miejska w Łodzi

-Administracja Rynku Górniak

-Rada Osiedla Górniak

- sprzedawcy prowadzący działalność na terenie rynku.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że do kradzieży mienia dochodzi najczęściej na skutek nieostrożnego zabezpieczenia własnego mienia, w tym zwłaszcza ostentacyjne okazywanie ilości pieniędzy, miejsc ich przechowywania, noszenie toreb niezapiętych zwłaszcza przez kobiety w sposób ułatwiający dokonywanie kradzieży, noszenie portfeli czy telefonów komórkowych w tylnych kieszeniach spodni, itp. nieroztropnych zachowań. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu jak i osoby odwiedzające Rynek do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

W rejonie ulicy Wróblewskiego 16/18 w godzinach popołudniowych i wieczornych ze szczególnym natężeniem w weekendy dochodzi do spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz obyczajności publicznej przez osoby z tzw. marginesu społecznego i grupy młodzieży.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego bądź ich całkowita eliminacja.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca i bezwzględnie reagowanie na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożenia spożywania alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne, współpraca ze Strażą Miejską, Zarządcami budynku oraz Urzędem Miasta Łodzi w zakresie zezwoleń i warunków sprzedaży alkoholu). Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych, w tym w ścisłej współpracy z zarządcami/wspólnotami. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym w zakresie zezwoleń i warunków sprzedaży.

Podmioty Współpracujące:

-OPI VIII KP KMP w Łodzi

-OPP KWP w Łodzi

-Straż Miejska w Łodzi

-UMŁ

-Zarządca Budynku ul. Wróblewskiego 16/18

-UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

ul. Felsztyńskiego/Piasta -  zakłócenia spokoju i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol, w tym głównie w okolicy skwerku przy bloku Piasta 46/54

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 1.02.2018 r. do 31.07.2018 r.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, w tym głównie w parku, a tym samym ograniczenie zachowań aspołecznych.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli skweru. Kontrola pobliskich punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym w zakresie posiadanych zezwoleń jak i warunków prowadzonej sprzedaży. Prowadzenia działań prewencyjnych i profilaktycznych, przy aktywizacji osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Podejmowanie inicjatyw z w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni. Prowadzone są na bieżąco rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu służbowego a także w czasie służb pełnionych w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego oraz uczestnictwo i organizacja debat ze społecznością lokalną i poruszanie problematyki podczas Rady Osiedla.

Podmioty współpracujące :

-Straż Miejska w Łodzi

-R.O.

-UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

- zarządcy terenu/wspólnoty

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z  osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem.