Zadania i plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych VIII Komisariatu

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 1

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w Łodzi przy ul. Bielskiej/ Przyjacielskiej

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r.

Ograniczenie lub eliminacja popełnianych wykroczeń. Ocena realizacji zadania oparta będzie na ilości zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacjach przekazanych na spotkaniach Rady Osiedla „Dąbrowa” z siedzibą przy ul. Karpia 65/67 w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Organizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz konsultacji i debat społecznych. Rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców, a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu w w/w miejscu jest wykroczeniem z art. 43 ust 1 Ustawy o Wychowaniu W Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 2

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Ulica Zbaraska 17 – nieprawidłowe parkowanie,

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Organizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz konsultacji i debat społecznych. Rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Planuje się też ścisłą współpracę z zarządcą terenu – Spółdzielni Mieszkaniowej Dąbrowa ul. Tatrzańska 112 w Łodzi z prośbą o montaż przeszkód technicznych uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie lub zastosowanie innych rozwiązań dotyczących infrastruktury drogowej.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

SM Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że parkowanie w obrębie obowiązywania znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) jest wykroczeniem z art. 92 par. 1 KW, a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości 100zł. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania na terenie zieleni co również jest wykroczeniem, którego popełnienie nie tylko może skutkować odpowiedzialnością karną lecz skutkuję także odpowiedzialnością moralną oraz środowiskową. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 3

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do placówek handlowych przy ul. Dąbrowskiego 48 w Łodzi, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.  Informację o zagrożeniu uzyskano na spotkaniach Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa przy ul. Karpia 65/67 w Łodzi oraz w wyniku informacji pozyskanych w rozpytaniu mieszkańców przyległych bloków.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń dot. spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, co będzie można zweryfikować podczas spotkań z Radą Osiedla Chojny – Dąbrowa przy ul. Karpia 65/67 w Łodzi.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Dąbrowskiego 48 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń al. Politechniki 32.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 4

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Broniewskiego 60A, 58 – teren znajdujący się naprzeciw bloku przy ul. Broniewskiego 60A – spożywanie alkoholu oraz zachowania naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne m.in. zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu, zakłócenia spokoju. Wskazane zjawisko zostało zgłoszone przez okolicznych mieszkańców osobiście, telefonicznie jak również w postaci naniesionych zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019r.

Ograniczenie występowania w/w zjawisk co znacząco wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Broniewskiego 60a, 58 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń al. Politechniki 32. Planuję się również ustalenie i nawiązanie kontaktu z zarządcą terenu proponując ewentualne doświetlenie wskazanego miejsca co może doprowadzić do ograniczenia zjawiska

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 5

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do pawilonów handlowych przy ul. Felińskiego 16 - gromadzące się osoby spożywających alkohol na terenie przyległym do sklepu z alkoholami, którzy  zaśmiecają miejsce dostępne dla publiczności oraz głośnym i wulgarnym zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny. Swoim zachowaniem budzą niepokój okolicznych mieszkańców. Powyższe miejsce zostało wytypowane na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami którzy często kierowali skargi dot. w/w problemu oraz Radą Osiedla Chojny-Dąbrowa

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce. Planuje się też zorganizowanie spotkań dzielnicowego z najemcami okolicznych placówek handlowych, spotkania z mieszkańcami oraz wspólnotami okolicznych bloków w celu omówienia problemu. Informowanie społeczności lokalnej na debatach społecznych i spotkaniach w ramach Rady Osiedla Łódź, ul. Karpia 65/67 o bieżących zagrożeniach w rejonie. Nawiązanie kontaktu pracownikami okolicznych placówek handlowych informując o konsekwencjach wnikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz spożywaniem alkoholu w obrębie placówek handlowych. Wspólna kontrola obiektów handlowych z pracownikami oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi – Łódź, al. Politechniki 32.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi oraz zaśmiecanie terenów publicznych i zakłócanie spokoju i porządku, są czynami zabronionymi, jako wykroczenia, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną np. w postaci mandatu karnego, lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 6

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren przyległy do posesji przy ul. Makuszyńskiego 3 dot. aktów wandalizmu powstających  na elewacji w/w nieruchomości oraz niszczenie mienia pod wskazanym adresem. Ponadto osoby gromadzące się w pobliżu powyższego bloku swoim zachowaniem budzą niepokój okolicznych mieszkańców. Powyższe miejsce zostało wytypowane na podstawie rozmów z okolicznymi mieszkańcami którzy często kierowali skargi dot. w/w problemu oraz Radą Osiedla.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecanie dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat społecznych oraz rozpropagowanie ulotek informacyjnych wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. W ramach współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami – typowanie i dążenie do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw popełnianych na terenie objętym planem priorytetowym. Planuje się też ścisłą współpracę z zarządcą budynku proponując montaż rozszerzonego monitoringu oraz montaż dodatkowego oświetlenia celem eliminacji zagrożenia

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządy lokali

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że niszczenie mienia w postaci aktów wandalizmu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego są wykroczeniami (art. 124 KW, 51 KW) a w niektórych przypadkach przestępstwami (art. 288 KK), a ich popełnianie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny, postępowanie karne), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (np. niszczenie infrastruktury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, nanoszenie graffiti na okolicznych posesjach), jak też sprzyja innym zjawiskom (kradzieże, rozboje, włamania itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 7

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1 – pomiędzy blokami mieszkalnymi, oraz zapleczem placówek handlowych w godzinach 16:00-23:00 bez względu na dzień tygodnia dochodzi do spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku. Pomiędzy blokami gromadzą się osoby spożywające alkohol, zakłócające spokój i ciszę nocną, oraz zaśmiecają okoliczny teren. Informacje pozyskano na spotkaniach Rady Osiedla Chojny-Dabrowa Łódź ul. Karpia 65/67.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń dotyczących w/w przestępstw i wykroczeń co będzie możliwe do zweryfikowania na spotkaniach Rady Osiedla Chojny-Dabrowa.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce. Planuje się też zorganizowanie spotkań dzielnicowego z najemcami okolicznych placówek handlowych, spotkania z mieszkańcami oraz wspólnotami okolicznych bloków w celu omówienia problemu. Informowanie społeczności lokalnej na debatach społecznych i spotkaniach w ramach Rady Osiedla Łódź, ul. Karpia 65/67 o bieżących zagrożeniach w rejonie. Nawiązanie kontaktu pracownikami okolicznych placówek handlowych informując o konsekwencjach wnikających ze sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz spożywaniem alkoholu w obrębie placówek handlowych. Wspólna kontrola obiektów handlowych z pracownikami oddziału Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi – Łódź, al. Politechniki 32.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi.

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy lokali

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi oraz zaśmiecanie terenów publicznych i zakłócanie spokoju i porządku, są czynami zabronionymi, jako wykroczenia, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną np. w postaci mandatu karnego, lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 8

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Teren skweru przy ulicy Malczewskiego 19 i 21 w Łodzi, gdzie przy placu zabaw dla dzieci dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz popełniania wykroczeń w postaci kradzieży tablic rejestracyjnych od pojazdów i niszczenia mienia.Informację o zagrożeniu  pozyskano w trakcie spotkań Rady Osiedla przy ulicy Karpia 65/67 w Łodzi oraz w trakcie rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami osiedla „Dąbrowa”.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r.

Zmniejszenie ilości zachowań naruszających przepisy UWTPiA oraz ograniczenie ilości wykroczeń w postaci kradzieży i niszczenia mienia,  co będzie można zweryfikować podczas spotkań z Radą Osiedla Chojny – Dąbrowa przy ul. Karpia 65/67 w Łodzi.

Proponowane działania:
W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą kontrolować wskazane miejsce i bezwzględne reagować na przedmiotowe zagrożenie przez cały okres realizacji planu. Ponadto w ramach spotkań ze społecznością dzielnicowy będzie informował społeczność lokalną o występowaniu zjawiska spożywania napojów alkoholowych w obrębie sklepów przy ul. Malczewskiego 19 i 21 w Łodzi. Przeprowadzi też rozmowy profilaktyczne na temat zakazu spożywania alkoholu w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój dzielnicowy, a także będą dokonywane kontrole legalności sprzedaży alkoholu wspólnie z urzędnikami UMŁ Oddziału Licencji i Zezwoleń al. Politechniki 32.

Podmioty współpracujące:

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa

Straż Miejska w Łodzi

Oddział Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Politechniki 32

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną i środowiskową jak również sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zachęcam do współpracy z dzielnicowym podmioty, zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Rewir I Dzielnicowych

Rejon nr 9

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Ulica Dąbrowskiego 55/57 i Dąbrowskiego 59/61, parkowanie pojazdów w bezpośrednim otoczeniu oznakowanego przejścia dla pieszych powodujące realne zagrożenie dla osób korzystających z tego przejścia zarówno dorosłych jak i dzieci szczególnie często korzystających z przejścia w okresie letnim, oraz parkowanie pojazdów od strony ul. Podgórnej w bezpośrednim otoczeniu pawilonu handlowego mimo umieszczonego znaku B-36. Informacje te potwierdzono na podstawie bezpośrednich rozmów z mieszkańcami okolicznych posesji, którzy wyrazili wolę szczególnego nadzoru nad w/w terenem, oraz naniesieniami na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r.

Zmniejszenie ilości zdarzeń  dotyczących  w/w wykroczeń

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego dzielnicowy przez cały okres realizacji planu będzie dokonywał kontroli, jak też zlecał dokonywania takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Organizował będzie działania prewencyjne i profilaktyczne. Będzie dokonywał rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz konsultacji i debat społecznych. Rozpropagował ulotki informacyjne wśród mieszkańców a także w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Planuje się też ścisłą współpracę z zarządcą terenu w celu zwrócenia się o rozważenie montażu przeszkód technicznych uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie lub zastosowanie innych rozwiązań dotyczących infrastruktury drogowej.

Podmioty współpracujące:

Wspólnoty mieszkaniowe/zarządc terenu

Straż Miejska w Łodzi.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że parkowanie w obrębie obowiązywania znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) jest wykroczeniem z art. 92 par. 1 KW a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wyskości 100zł. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania w bezpośrednim otoczeniu dla przejścia dla pieszych, co stwarza realne zagrożenie dla osób korzystających z tego przejścia. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie - czy to na nr 112/997, czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 10

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu a także inne zachowania popełniane przez osoby nietrzeźwe, w tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego  w rejonie ul. Łącznej 29/31

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie zdarzeń popełnianych przez osoby spożywające alkohol poprzez eliminowanie zachowań sprzyjających popełnianiu tych zdarzeń.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona będzie wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też zlecone będzie dokonywanie takich kontroli przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone będą rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych i rozmów profilaktycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Grabowej.  Prewencyjne w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Nawiązana będzie współpracę z Radą Osiedla Czerwony Rynek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową. Prowadzene będą działania prewencyjnych i profilaktycznych w rejonie, w tym w ścisłej współpracy z zarządcami/wspólnotami.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

R.O. Górniak

Administracje, zarządcy/wspólnoty

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z  osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem. 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 11

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu a także inne zachowania popełniane przez osoby nietrzeźwe, w tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz wykroczenia obyczajności publicznej z tym związane w rejonie całej ul. Kilińskiego/Poznańska.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie/eliminacja zdarzeń spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zdarzeń popełnianych przez osoby spożywające alkohol.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona będzie wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też będą zlecone kontrole przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone będą rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych i rozmów profilaktycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Kilińskiego/Poznańska.  Prewencyjne w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Nawiązana będzie współpraca z Radą Osiedla Czerwony Rynek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową. Prowadzone będą działań prewencyjnych i profilaktycznych w rejonie, w tym w ścisłej współpracy z zarządcami/wspólnotami.

Podmioty współpracujące:

SM w Łodzi

R.O. Górniak

Administracje, zarządcy/wspólnoty

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z  osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem. 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 12

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia spokoju i porządku publicznego oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby  będącymi pod wpływem alkoholu w godzinach wieczornych i wieczorowo nocnych ze szczególnym natężeniem w weekendy na klatkach schodowych w bloku przy ul. Zarzewskiej 53/61 oraz w jego najbliżej okolicy, w tym na placu znajdującym się za blokiem.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążących się tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także aktami wandalizmu.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) będą dokonywać kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględnie reagować na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone będą rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją. Zwrócenie się z prośbą do Administracji/wspólnot/zarządców o rozważenie możliwości montażu systemu monitoringu oraz doświetlania placu. Zaplanowane będą kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Administracja Czerwony Rynek/zarządcy/wspólnoty

R.O. Górniak.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 13

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Spożywanie alkoholu a także inne zachowania popełniane przez osoby nietrzeźwe, w tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz wykroczenia obyczajności publicznej z tym związane w rejonie całej ul. Grabowej.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie/eliminacja zdarzeń spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zdarzeń popełnianych przez osoby spożywające alkohol.

Proponowane działania:

W trakcie obchodu rejonu służbowego prowadzona będzie wzmożona kontrola dzielnicowego przez cały okres realizacji planu, jak też będą zlecone kontrole przez policjantów innych komórek i jednostek Policji, czy też innych służb np. Straży Miejskiej. Prowadzone będą rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu oraz debat  społecznych i rozmów profilaktycznych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą sprzedaży alkoholu w rejonie ul. Grabowej.  Prewencyjne oddziaływanie w trakcie służby w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego – Twój Dzielnicowy. Planowane jest nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Czerwony Rynek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową. Prowadzone będą działań prewencyjnych i profilaktycznych w rejonie, w tym w ścisłej współpracy z zarządcami/wspólnotami.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

R.O. Górniak

Administracje, zarządcy/wspólnoty

UMŁ Wydział Zezwoleń dot. sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców:

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie alkoholu miejscach zabronionych oraz wykroczenia popełniane wskutek nietrzeźwości takich osób zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeks wykroczeń są czynami zabronionymi, a ich popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zanieczyszczanie miejsc publicznych, nieobyczajne wybryki itp.), jak też sprzyja innym zjawiskom (np. uszkodzenia mienia, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Jak też nie podejmowania „na własną rękę” prób rozwiązania problemów z  osobami spożywającymi alkohol w sposób niezgodny z prawem. 

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 14

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

 spożywanie alkoholu, akty wandalizmu na terenie Parku im. Reymonta

W Parku im. Reymonta niezależnie od pory dnia i nocy dochodzi do spożywania alkoholu i związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń a ostatecznie wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniami ładu i porządku publicznego.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsce przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożeń w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne). Propagowanie, a przy tym ścisła współpraca z Radą Osiedla, w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni w tym urządzeń typu monitoring, oświetlenie. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych we współpracy z zarządcami terenu.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

R.O. Górniak

Placówki oświatowe usytuowane w najbliższej okolicy.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon 15

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Kradzieże w okolicy ulic Zarzewskiej i Suwalskiej przez osoby będące pod wpływem środków zastępczych, tzw. dopalaczy.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 1.08.2018 r. do 31.01.2019r.

Dążenie do ograniczenia osób zażywających lub będących pod wpływem dopalaczy oraz zdarzeń popełnianych przez te osoby.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanych miejsc. Prowadzone będą na bieżąco rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami osiedla podczas obchodu rejonu służbowego, a także w czasie służb pełnionych w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego oraz uczestnictwo i organizacja debat ze społecznością lokalną.

Podmioty współpracujące :

-Straż Miejska w Łodzi

-R.O. Czerwony Rynek i Górniak

-Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu

Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do współpracy i niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB. Zapraszam do uczestniczenia w debatach/konsultacjach i spotkaniach z dzielnicowymi. Proszę aby pod żadnym pozorem nie dokonywać zakupów jakichkolwiek przedmiotów z miejsc innych niż miejsca sprzedaży tj. zwłaszcza od osób, których wygląd wskazuje na zażywanie środków psychoaktywnych – może to być mienie przed chwilą skradzione. Proszę o niepodawanie tym osobom swoich danych, czy nieudostępnianie im dokumentów.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 16

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

Targowisko „Górniak” ul. Piotrkowska 317, teren przyległy do targowiska - kradzieże kieszonkowe oraz kradzieże inne, spożywanie alkoholu

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Utrzymanie tendencji spadkowej, lub wyeliminowanie całkowite występowania zdarzeń o charakterze kradzieży, oraz ograniczenie naruszeń prawa co do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem .

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci (w tym po cywilnemu) innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby  (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględnie reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzona jest ścisła współpraca z Radą Osiedla i Administracją Rynku, w tym prowadzenie działań profilaktyczno-prewencyjnych wobec osób prowadzących działalność gospodarczą dot. w/w zjawisk. Skierowanie profilaktyki na osoby „potencjalnie zagrożone”. Proponowanie inicjatyw w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni. Na bazie ustalonych i typowanych sprawców tych kradzieży,  ścisła współpraca ze sprzedawcami i wskazywanie przy tym metod, opisu działania sprawców. Surowa represja wobec osób naruszających porządek prawny.

Podmioty współpracujące

-Straż Miejska w Łodzi

-Administracja Rynku Górniak

-Rada Osiedla Górniak

-sprzedawcy prowadzący działalność na terenie rynku.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że do kradzieży mienia dochodzi najczęściej na skutek nieostrożnego zabezpieczenia własnego mienia, w tym zwłaszcza ostentacyjne okazywanie ilości pieniędzy, miejsc ich przechowywania, noszenie toreb niezapiętych zwłaszcza przez kobiety w sposób ułatwiający dokonywanie kradzieży, noszenie portfeli czy telefonów komórkowych w tylnych kieszeniach spodni, itp. nieroztropnych zachowań. Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu jak i osoby odwiedzające Rynek do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 17

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:

Zakłócenia spokoju i porządku publicznego oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby , będącymi pod wpływem alkoholu w godzinach wieczornych i wieczorowo nocnych ze szczególnym natężeniem w weekendy w okolicach garaży przy ul. Różyckiego 25.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Dążenie do ograniczenia ilości zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz wiążących się tym zakłóceniami ładu i porządku publicznego, a także aktami wandalizmu.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca oraz bezwzględne reagują na przedmiotowe zagrożenia przez cały okres realizacji planu. Prowadzone są rozmowy prewencyjno-profilaktycznych z mieszkańcami o w/w zjawiskach w trakcie wykonywania obchodu rejonu służbowego oraz spotkań z Radami Osiedla i Administracją. Zwrócenie się z prośbą do Administracji/wspólnot/zarządców o rozważenie możliwości wykarczowania zarośli. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie posiadanych zezwoleń i warunków prowadzonej działalności.

Podmioty współpracujące

Straż Miejska w Łodzi

Administracja AM Partner/zarządcy/wspólnoty

R.O. Górniak.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże, akty wandalizmu itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.

 

Rewir II Dzielnicowych

Rejon nr 18

 

Opis zdiagnozowanego problemu/zagrożenia:/

zakłócenia spokoju i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe

Osoby nietrzeźwe w rejonie ulic Felsztyńskiego/Piasta oraz ulicy Obywatelskiej 69, które pod wpływem alkoholu mają dopuszczać się naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Ograniczenie zdarzeń popełnianych przez osoby spożywające alkohol poprzez eliminowanie zachowań sprzyjających popełnianiu tych zdarzeń.

Proponowane działania:

W trakcie czynności służbowych zarówno dzielnicowy, jak i policjanci innych komórek, jednostek, czy na prośbę dzielnicowego inne służby (np. Straż Miejska) dokonują kontroli wskazanego miejsca przez cały okres realizacji planu. Na bieżąco informowana jest społeczność lokalna o występowaniu zagrożeń w danym rejonie (debaty, konsultacje społeczne). Propagowanie, a przy tym ścisła współpraca z Radą Osiedla, w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni w tym urządzeń typu monitoring, oświetlenie. Prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych we współpracy z zarządcami terenu.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska w Łodzi

Rada Osiedla

Placówki oświatowe usytuowane w najbliższej okolicy.

Ważne informacje dla mieszkańców rejonu /informacje przekazane przez dzielnicowego dla mieszkańców/

Pragnę zwrócić uwagę, że spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych w miejscach objętych ustawowym zakazem, jak też miejsc wskazanych w uchwale Rady Miasta Łodzi, jest czynem zabronionym, jako wykroczenie, a jego popełnienie skutkuje nie tylko odpowiedzialność karną (np. mandat karny w wysokości 100 zł), lecz także odpowiedzialność moralną, środowiskową (zaśmiecanie terenów publicznych), jak też sprzyja innym kryminogennym zjawiskom (kradzieże itp.). Pragnę zachęcić mieszkańców rejonu do niezwłocznego sygnalizowania jakichkolwiek naruszeń prawa we wskazanym rejonie czy to na nr 112/997 czy też mailowo lub telefonicznie dzielnicowemu (poprzez aplikację Moja Komenda), jak też na platformie KMZB.